ETKİNLİK TAKVİMİ
<<
<Ocak 2021>
>>
PSÇPCCP
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
YÖNETMELİK
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  1. Çalışma birimi: Merkezin çalışma birimlerini,
b) Merkez (EBTAM): Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; eğitim bilimleri ve eğitim teknolojisi alanlarında disiplinler arası yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek, okulöncesi, ilk, orta ve yükseköğretimde niteliğin yükseltilmesi yönünde araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmak, eğitimcilere yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek, yabancılara Türkçe öğretimi alanında araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları düzenlemek ve uzaktan eğitim faaliyetleri düzenlemektir.
Faaliyet alanları
MADDE 6 –(1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Eğitim bilimleriyle ilgili projelere destek vermek.
b) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin araştırma projeleri birimleri gibi birimlere sunmak üzere eğitim bilimleri ve teknolojileriyle ilgili proje önerileri hazırlamak.
c) Okulöncesi, ilk, orta ve yükseköğretimde niteliğin artırılması yönünde araştırmalar yapmak. ç) Okulöncesi, ilk, orta ve yükseköğretim öğrencilerine yönelik çoklu ortam materyallerini geliştirmek.
d) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin okulöncesi, ilk, orta ve yükseköğretimde etkili kullanımına yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları düzenlemek.
e) Fakülte ve enstitülerle işbirliği yaparak harmanlanmış öğretim çalışmaları yürütmek.
f) Öğretim üyeleri ve görevlilerine yönelik öğretim ilke ve yöntemleri konulu hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek.
g) Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik araştırma yapmak, materyal ve öğretim etkinlikleri geliştirmek.
ğ) Düşünme becerilerinin öğretimiyle ilgili ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik materyal ve öğretim etkinlikleri geliştirmek.
h) Eleştirel medya okuryazarlığıyla ilgili ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik materyal ve öğretim etkinlikleri geliştirmek.
ı) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini uygun kullanmalarına yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları düzenlemek.
i) İlk ve ortaöğretim öğrencilerine bilimi sevdirmek, onları bilimsel düşünmeye yönlendirmek amaçlı bilim-doğa okulları düzenlemek.
 j) Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.
k) Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek.
l) Yurt içinde ve yurt dışında benzer kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, bu kuruluşlarla Merkezin amacına uygun ortak çalışmalar yapmak.
m) Merkezin imkânlarının arttırılması ve güncellenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
n) Eğitim bilimleri alanlarında çalışan insanları desteklemeye yönelik eğitim çalışmaları, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler, yaz okulları ve kurslar düzenlemek.
o) Üniversite ile diğer eğitim kurumları arasındaki ilişkileri güçlendirme yönünde çalışmalarda bulunmak.
ö) Kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim, seminer ve danışmanlık taleplerine cevap vermek.
p) Eğitim bilimleri alanlarında yüksek lisans ve doktora tezi yapan araştırmacıların eğitim, danışmanlık ve işbirliği taleplerine cevap vermek.
r) Gerektiğinde diğer eğitim birimleriyle işbirliği yaparak uzaktan eğitim yoluyla lisans, lisansüstü, sertifika ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek.
s) Gerektiğinde diğer eğitim birimleriyle işbirliği yaparak harmanlanmış öğretim yoluyla lisans, lisansüstü, sertifika ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek.
ş) Rektörlükçe ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen, Merkezin amacına uygun diğer görevleri yerine getirmek.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Danışma ve Çalışma Grupları, Görevleri
 
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür Yardımcısı,
c) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; eğitim bilimleriyle ilgili bir alanda doktora derecesine sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,
ç) Müdür Yardımcılarının seçimi için Rektöre öneride bulunmak,
d) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak,
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,
f) Danışma ve çalışma grupları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
g) Merkezin, Üniversitenin akademik birimleriyle koordinasyonunu sağlamak,
ğ) Merkezin diğer Üniversitelerin akademik birimleriyle koordinasyonunu sağlamak,
h) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek,
ı) Merkezin bütün iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek,
i) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 9 – (1) Müdür, eğitim bilimleriyle ilgili bir alanda doktora derecesine sahip Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en fazla iki öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekâlet eder.
Yönetim kurulu
MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve üyelerden olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Üyeler, eğitim bilimleriyle ilgili bilimsel çalışma yürütmüş olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürce seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Üyeler üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilir. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış kabul edilir.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak, danışma ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları ile süresini belirlemek, bu gruplar tarafından yapılacak işleri düzenlemek,
b) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını hazırlamak, Merkezin gündemindeki ilgili proje ve çalışmaları hazırlayarak karara bağlamak, gerektiğinde Müdüre bu konularda düzenleme yapma yetkisi vermek,
c) Yılsonu faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.
Danışma ve çalışma grupları, görevleri
MADDE 12 –(1) Merkezin faaliyet alanlarında oluşturulacak danışma ve çalışma grupları; Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, belirli ve uzmanlık isteyen konularla ilgili, geçici veya sürekli olarak araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunulmasını sağlamak ve Merkezin çalışmalarına katkıda bulunmak için oluşturulur. Yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Yönetim Kurulu üyeleri, Merkezde görevli personel, Üniversitede veya diğer üniversitelerde çalışan akademik veya idari personel, geçici görevlendirmeyle Üniversiteye gelen idari veya akademik personel, Merkezin çalışma alanlarında araştırma veya eğitim çalışmaları yapan kişiler Müdürün önerisi ile Rektör tarafından danışma ve çalışma gruplarında görevlendirilebilir.
(2) Danışma ve çalışma gruplarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmak,
b) Belirlenen araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde yürütmek,
c) Merkezin yönetim organları ve diğer danışma ve çalışma grupları ile koordinasyon halinde çalışmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mali konular
MADDE 13 –(1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür, Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
 MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Doç.Dr. Ergün ÖZTÜRK (Müdür)
Yrd.Doç.Dr. Fulya ÖNER ARMAĞAN (Müdür Yardımcısı)
Doç.Dr. Cemalettin IŞIK
Doç.Dr. Kasım Karaman
Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr. Neşet MUTLU
Adres : Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi B Blok MELİKGAZİ / KAYSERİ
Telefon : +90 352 207 66 66 Faks : E-Posta : ebtam@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu